محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

۵۴ نکته در خصوص محور ۲ و ۳ طرح نظارت جامع سنجش

محور ۲- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری ۱- موجود بودن دفتر تحویل و تحول گواهینامه‌ها (پلمپ شده ) با کارشناسی سنجش طبق بخشنامه و بررسی تکمیل سه مرحله با نام و تاریخ : بلی / نیاز به پیگیری ۲- موجود بودن کتاب آیین نامه: بلی / نیاز به پیگیری ۳- …

۵۴ نکته در خصوص محور ۲ و ۳ طرح نظارت جامع سنجشادامه مطلب