محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوسطه

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوسطه  مصوب شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۴ منبع