محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

نحوه دانلود رايگان مقاله‌هاي پولي

هر مقاله علمی‌یک ترکیبی عددی به نام DOI دارد. که تمامی‌مقالات مندرج در ژورنال‌هالی علمی‌و پایگاه‌های اطلاعاتی را با DOI یه  هر مقاله نسبت می‌دهند. برای اینکه شما بتوانید بدون پرداخت هزینه به این مقالات دسترسی داشته باشید، تنها کافی است در وبسایت Google Schlor (گوگل اسکالر ) مقاله خود را جستجو کنید. سپس گوگل اسکالر با …

نحوه دانلود رايگان مقاله‌هاي پوليادامه مطلب