محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

✅سال مالی شرکت‌ها در بورس

✅سال مالی عبارتست از یک سال که ابتدای آن شروع فعالیت مالی و انتهای آن پایان فعالیت مالی است و ممکن است بر سال شمسی منطبق باشد. برای محاسبه سود و زیان یک شرکت یک دوره خاص تعیین می‌شود که در پایان آن دوره، اعضای هیئت مدیره موظف به گزارش دهی راجع به عملکرد خود …

✅سال مالی شرکت‌ها در بورسادامه مطلب