محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

آيين نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شيوه نيمسالی واحدی

   مصوب دوازدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ ۹۶/۰۷/۱۲ دانلود آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه شيوه نيمسالي واحدی ویژه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ايثارگران و داوطلبان آزاد داخل كشور منبع  

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ موضوع: اصلاح اساسنامه دبیرستان‌های کاردانش رشته بهیاری مصوب جلسه ۵۳۱ تاریخ ۹/ ۷۵/۱۰ کمیسیون معین، در هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ به تصویب رسید. اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب جلسه …

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاریادامه مطلب