محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ موضوع: اصلاح اساسنامه دبیرستان‌های کاردانش رشته بهیاری مصوب جلسه ۵۳۱ تاریخ ۹/ ۷۵/۱۰ کمیسیون معین، در هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ به تصویب رسید. اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب جلسه …

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاریادامه مطلب