محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

حذف تبصره‌های ذیل ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه (دروس پیش نیاز)

حذف تبصرههای ذیل ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه (دروس پیش نیاز) مصوب هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ موضوع: ماده واحده حذف دروس پیشنیاز از آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه در هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 97/7/25 به تصویب رسید. …

حذف تبصره‌های ذیل ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه (دروس پیش نیاز)ادامه مطلب