محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

مشکلات انتقال رفته و ضمن سال رفته در سامانه متوسطه دوم امین

❇️ برخی از مدارس متوسطه دوم نظام جدید که در سال باز رمز انتقال داده اند باعث ایجاد نواقصی شده اند که در بحث فارغ التحصیلی دانش آموزان مشکل ایجاد خواهد شد 🔴ثبت حالت انتقال رفته برای دانش آموزان در دوره تابستان که باید با هماهنگی واحد سنجش به حالت فعال تغییر یابند 🔴 ثبت …

مشکلات انتقال رفته و ضمن سال رفته در سامانه متوسطه دوم امینادامه مطلب