محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

نظام‌های مختلف آموزشی آموزش و پرورش

نظام قديم( ۳-۳-۶ ) = دوره ۶ ساله ابتدايي + ۳ سال دبيرستان (سيكل اول ) + ۳ سال دبيرستان(سيكل دوم) شروع اجرايي دوره ابتدايي ۱۳۰۲ شمسي و دوره متوسطه از مهرماه سال ۱۳۱۳ نظام قديم( ۴-۳-۵ )= ۵ سال ابتدايي + ۳ سال راهنمايي + ۴ سال متوسطه شروع اجرايي دوره متوسطه از مهرماه …

نظام‌های مختلف آموزشی آموزش و پرورشادامه مطلب