محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

✅نماد شرکت‌های بورسی

✅نماد شرکت‌های بورسی عبارتست از کد شرکت‌ها که برای سهولت شناسایی آنها و دسته بندی شان در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نماد یک شرکت به طور معمول از حرف اول گروه صنعتی آن به علاوه بخشی از نام شرکت تشکیل می‌شود. 🔸برای مثال سیمان خاش که مربوط به گروه شرکت‌های سیمانی است با نماد …

✅نماد شرکت‌های بورسیادامه مطلب