محتوای خود را از اینجا اضافه کنید
محتوای خود را از اینجا اضافه کنید

مرکز آموزشی مشاوره ای

کارنامه کلی در سامانه امین متوسطه دوم

📃 اضافه شدن کارنامه کلی نظام جدید در سامانه امین (متوسطه دوم) برای دریافت این کارنامه مراحل زیر را در سامانه باید انجام دهید: ۱⃣ پس از ورود به سامانه امین از قسمت سایر سیستمها گزینه عملیات مدرسه متوسطه دوم را انتخاب کنید. ۲⃣ از منوی عملیات اصلی ⬅️ عملیات کارنامه کلی ⬅️ شروع محاسبه …

کارنامه کلی در سامانه امین متوسطه دومادامه مطلب